top of page
Schermafbeelding 2020-05-29 om 14.50.28.

Ons reglement

2020

1. Door het aanmeldingsformulier in de vullen en te ondertekenen, geeft u aan klant te worden bij E.C.H. Studiebegeleiding (E.C.H.) en op de hoogte te zijn van dit reglement en de regels hiervan na te leven.

2. De leerling (c.q. klant) is gedurende de gehele begeleidingsperiode gebonden aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit het ondertekenen van het aanmeldingsformulier.

3. Bij aanmelding is de klant eenmalige administratiekosten verschuldigd van €20,- euro.

4. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Bij voorkeur één maand van te voren.

5. Tijdelijke afmelding (bijvoorbeeld door ziekte) dient schriftelijk of voor studietijd te gebeuren. De gemiste lessen worden niet in mindering gebracht op de factuur.

6. De klant voldoet de lesgelden bij vooruitbetaling, overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven, vóór de op de factuur onderaan vermelde uiterste datum. E.C.H. is gerechtigd bij niet, niet tijdig, of bij niet behoorlijk voldoen van de lesgelden en andere kosten, de toegang tot studiebegeleiding te ontzeggen tot de achterstallige bedragen zijn voldaan. Dit alles ontheft de leerling niet van de verplichting de achterstallige bedragen te voldoen. Alle door E.C.H. gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige klant. Bij verzending van herinneringsfacturen zijn wij genoodzaakt €5,- euro administratiekosten in rekening te brengen.

7. De klant heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of restitutie van lesgeld.

8. Tijdens schoolvakanties en andere vrije dagen is E.C.H. Studiebegeleiding gesloten en wordt er geen studiebegeleiding gegeven. Bij het vaststellen van het maandelijkse lesgeld is hiermee rekening gehouden. Tijdens de zomervakantie is de klant geen lesgeld verschuldigd.

9. E.C.H. Studiebegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vernieling diefstal et cetera van persoonlijke goederen.

 

10. Drugsbezit betekent onmiddellijke verwijdering.

11. Met de uitgifte van dit reglement zijn alle eerder verstrekte reglementen niet meer van toepassing. E.C.H. Studiebegeleiding Reglement versie 01-10-2014

12. Wij maken gebruik van een incassobureau bij wanbetaling en deze kosten verhalen op de wanbetaler.

Schermafbeelding%202020-05-29%20om%2014.
bottom of page